Zorgbeleid

Elk kind kent zijn specifieke noden en deze dienen zo goed als mogelijk te worden opgevangen. Een degelijk zorgbeleid is daarom van groot belang.

zorg

 • Zorg op maat:
  De juffen staan in voor de eerste zorg. Aangezien zij dagelijks met de kinderen omgaan, kennen zij hun leerlingen als geen ander. Zij vangen de eerste signalen op hetzij via het kind of via de ouders. De gepaste zorg wordt zo goed als mogelijk op maat geboden. Indien de juf het niet meer alleen kan dragen, schakelt zij de hulp in van het zorgteam (zorgcoördinator, CLB en directeur). In onderlinge samenspraak wordt een traject op maat uitgewerkt en op termijn bijgestuurd waar nodig. De juf blijft wel de spilfiguur tijdens het uitgestippelde traject.
 • Opvolging van alle leerlingen:
  De zorgcoördinator volgt aan de hand van het leerlingvolgsysteem de leerlingen systematisch op, zij test op frequente basis het leesonderwijs van jonge lezertjes en ondersteunt op de klasvloer waar nodig. Daarnaast overlegt zij geregeld met collega’s uit andere scholen. Dit zorgt voor het hoog houden van de expertise.
 • Communicatie met ouders:
  Belangrijk is dat de ouders bij de schoolwerking worden betrokken. Wij zien in hen een zeer belangrijke partner om samen met ons de nodige stappen te zetten in het belang van een stevige ontwikkeling van hun kind.
 • Betrekken van alle leerlingen:
  Wij streven naar een grote betrokkenheid en een sterk welbevinden van het kind. Wij trachten steeds positieve energie op te wekken in de hoop dat de leerling deze kan omzetten in succesvol leren. Een veilige, warme en kindvriendelijke omgeving draagt hiertoe bij die rust, geborgenheid en concentratie-bevorderend werkt.
 • De organisatie van het zorgbeleid:
  Het zorgbeleid van de school wordt opgesteld en gedragen door het hele schoolteam. Het is voor iedereen duidelijk en wordt consequent toegepast. De school reflecteert regelmatig over haar zorgbeleid, voorziet overleg om dit beleid vorm te geven en stuurt bij indien nodig.
 • Vorming en ondersteuning van het team:
  Het team krijgt de kans zich na te scholen, expertise op te doen en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
 • Inschrijving en onthaal:
  Wanneer ouders hun kind komen inschrijven krijgen zij uitgebreid een woordje uitleg door de directeur over de werking van de school
 • zorg1

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.